Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spaľovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

späť

Spaľovanie PCB


(polychlórované bifenyly)

Do konca r. 2010 sú podľa zákona právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve zariadenia obsahujúce PCB, ich časti alebo oleje s obsahom PCB, povinné odovzdať tieto na likvidáciu oprávneným na to osobám.

Ako konečný spracovateľ na Slovensku vám ponúkame likvidáciu polychlórovaných bifenylov - PCB. Máme na to všetky potrebné súhlasy od štátnych orgánov SR, ako aj na zber a prepravu ADR po celom území SR.

130101 - hydraulické oleje obsahujúce PCB
130301 - izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB
160109 - dielce obsahujúce PCB
160209 - transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
160210 - vyradené zariadenia obsahuhjúce alebo znečistené PCB iné ako 160209
170902 - odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB